STICHTING ARTIMUSICA
© 2018  Artimusica
D O N A T I E S    
Stichting ARTIMUSICA ondersteunen? Dat kan!
Het verwerven van particuliere donaties en sponsoring is de grootste bron van  fondsenwerving voor de stichting. In 2018 zal een vriendenkring opgericht worden en  zal een start worden gemaakt met fondsenwerving voor specifieke projecten van  ArtiMusica. Alvast meer weten?   Stuur een email naar:  stichtingartimusica@gmail.com  De stichting ambieert de verwerving van een Culturele ANBI status. Mocht deze  verworven worden, dan zijn per 1-1-2018 particuliere donaties voor 125% aftrekbaar  van de belasting; voor bedrijven is dit 150%. De stichting vindt het belangrijk om voor nieuwe donateurs en sponsoren te  benadrukken dat de bestuursleden geen bezoldiging ontvangen voor hun  werkzaamheden. Daarnaast wordt niet meer vermogen aangehouden dan  redelijkerwijs nodig voor het waarborgen van de continuïteit en activiteiten van de  stichting.     
W W W . A R T I M U S I C A . N L Home | Bestuur | Doelstelling | Donaties | Evenementen | Verslag | Contact | Donaties |